כללי ספק ספיקא - ח"א

כללי ספק ספיקא

(אמר הכותב, השתדלתי לכתוב את הכללים כסדר כללי ס"ס של הש"ך, הן מחמת שבצורה זו למדתי את הכללים, וכן כך יהיה ג"כ קל ללומד למצוא את מבוקשו בנקל. והן מחמת שהרבה מהפוסקים כתבו ג"כ את הכללים שלהם כסדר הס"ס של רבינו הש"ך. ואח"כ נשתדל להוסיף עוד כללים שלא נתבארו בדברי הש"ך)​

  • דעת הש"ך שבזמן הזה אין לנו לעשות ספק ספקא אלא בדברים המפורשים להדיא בתלמוד או בדברי רבותינו הראשונים, אבל מעצמנו אין לנו לעשות ס"ס אפילו בדימוי מילתא למילתא. אולם כבר הסכימו כמה מגדולי הפוסקים להלכה למעשה שאפשר לעשות ספק ספקא אף בזמן הזה להקל
הנה הש"ך (סוף כללי הספק ספקא) כתב: ויען כי דיני ספק ספקא רחבים מני ים, ושום אחד מגדולי הראשונים או מהאחרונים לא ירדו לדיניהם ולא הזכירו הכל באר היטב, ויש בהם עניינים וחילוקים רבים, על כן נראה שאין לנו לבדות שום ספק ספקא להקל, אפילו לדמות מילתא למילתא, אם לא באלה שנתבארו למעלה או הדומה להם ממש, או שיש צדדים להתיר בלאו הכי וכו', ע"ש.

וכ"כ הרב פר"ח (כללי הס"ס דין יח): וכל מורה הוראה יזהר שלא יבוא ליגע באיסור תורה, ואין להתיר ע"י ספקות המבודים מן הלב, אם לא שהם קרובים ודומים לאלה שנתבארו לעיל, כי בנקל יכול לטעות בעניין הספקות, וכבר ראיתי קצת אחרונים שבדו מליבם ספק ספקא להתיר איסורי תורה בדברים שאין בהם ממש, לפיכך יזהר כל מורה הוראה שלא יבוא ליגע באיסור תורה, ע"כ.

אמנם הגאון רבי יהונתן אייבשיץ בכרתי ופלתי (בבית הספק) כתב: והנה הש"ך ע"ה נעל בפנינו שערי ספק ספיקא, ונפל האי היתרא דספק ספיקא בבירא, אך לא ראיתי לרבותינו שמשכו ידיהם לדון בעניני ספק ספיקא, ולכן האמת כי הש"ך הוציא דין זה מהמרדכי ואיהו סבירא ליה כדעת הרשב"א והר"ן דספק דאורייתא לחומרא הוא מן התורה, אבל לפי מה שהעליתי שהעיקר כדעת הרמב"ם דספק דאורייתא לחומרא רק מדרבנן, אם כן כל ענין הספק ספיקא הוא להתיר איסורי דרבנן, ובזה אין להחמיר כולי האי, וסמכינן שפיר על דעתינו דעת תורה, ובלבד שתהיה הכוונה לשם שמים, ע"כ. והביאו מרן זיע"א ביבי"א ח"ו (יו"ד סס"י כד) וכתב שלפי"ז לדידן דנקטינן כדעת הרמב"ם שסד"א לחומרא מדרבנן וכמ"ש מרן החיד"א במחזיק ברכה (אורח חיים סימן תקפט סק"ו), ובפני יהושע (פסחים ט:), ובחזון איש (יורה דעה סימן לז ס"ק יד) ועוד אחרונים, כמבואר בשו"ת יביע אומר חלק א (חלק אורח חיים סימן א אות א, וסימן לו אותיות ז, ח), ובחלק ד (חלק יורה דעה סימן טז או' ג), ובחלק ו (דף רפ). ובשו"ת יחוה דעת חלק ד (עמוד רצג) ובחזון עובדיה חלק ב על הלכות פסח (מהדו"ק עמוד רצב). א"כ מהני ספק ספקא וכדברי הפלתי.

ובגליון ליבי"א שם הביא מרן זיע"א שגם בשו"ת דברי יעקב שור (סי' עד) כתב, שהן אמת שיש להיות מתון מאד בהמצאת ס"ס, שיהיה ס"ס גמור כדת, ובכה"ג וודאי מהני ס"ס אפילו באיסור ערוה החמורה, ע"ש. וכ"כ בשו"ת זקן אהרן הלוי (סי' יז) דשפיר סמכינן על ספק במילתא דרבנן לקולא, ועל ס"ס בדאו'. וראה עוד ביבי"א שם (אה"ע סי' ג או' יג בהע').
 
אם זו שאלה ידועה בעיני כת"ר, נשמח שיביא תירוץ.
במילים פשוטות זה אומר שיש חילוק בין ספק ספק שאני מחדש מעצמי מחמת שזה דומה בעלמא לס״ס אחר, לבין ספק ספקא שהוא ממש כמו ספק ספקא שדיברו חז״ל. זה לא תירוץ אבל אלא פרוש. בכוונה הצבתי פה את הקושיא כי עומד מאחוריה דבר עמוק בדיני ס״ס לשיטת הש״ך, ואמרתי בלבי שייתכן ש @ראובן יוסף מיארה שעוסק כעת בדינים הללו יתרץ זאת.
(וכן, זה אומר שאין לי תירוץ, אלא באתי ואמרתי קושיא ידועה שלא ידועה לי עליה כעת תירוץ)
 
במילים פשוטות זה אומר שיש חילוק בין ספק ספק שאני מחדש מעצמי מחמת שזה דומה בעלמא לס״ס אחר, לבין ספק ספקא שהוא ממש כמו ספק ספקא שדיברו חז״ל. זה לא תירוץ אבל אלא פרוש
בדרך פירוש ללומד פשט בש"ך כך נראה.
אבל בהמשך שלומדים דין ס"ס בידים, אז נראה שהכוונה בדברי רבנו ברוך (שהוא המקור לש"ך) שאם כבר קיים ס"ס וכגון שהוא פלוגתא בפוס', אה"נ אם הוא דומה ממש (היינו אותם ספקות ולא אותו מקרה), אבל לעשות ס"ס ע"י דימוי מילתא למילתא לא. וע' במהרי"ט (ח"ב סי' ב ד"ה תשו'), והובא גם בפר"ח, ודו"ק.
אם יש לכבודו באור אחר אשמח לשמוע
 
אני זוכר שיש ספר שלם שקיבץ מכל ספרי רבינו זיע"א בדיני ספק ספקא.
נמצא באוצר החכמה, אם תכתבו שמו של מרן במחברים, זה יופיע כמדומני.
עשה עבודה יפה, כולל כל הגיליונות של הספרים של יביע אומר והכל
 
אנחנו נשמח שכת"ר יעלה את הערותיו לכאן, לזיכוי הרבים.
ואני פונה כאן לכל החברים היקרים, אולי כדאי לעשות פינה מיוחדת לכך, להעלות הערות והארות שיש לחברים הלמדנים, בספרים השונים שלמדו בהם והעירו הערותיהם. ואולי לפתוח אשכול מיוחד לכך, ובכל פעם מעלים שם של ספר מסוים, וכל אחד יעלה לשם הערותיו וכן יפלפלו בדברי אותו הספר.
 
ואני פונה כאן לכל החברים היקרים, אולי כדאי לעשות פינה מיוחדת לכך, להעלות הערות והארות שיש לחברים הלמדנים, בספרים השונים שלמדו בהם והעירו הערותיהם.
חשבתי שזו המטרה של הבלוגים(?)
אבל בהמשך שלומדים דין ס"ס בידים, אז נראה שהכוונה בדברי רבנו ברוך (שהוא המקור לש"ך) שאם כבר קיים ס"ס וכגון שהוא פלוגתא בפוס', אה"נ אם הוא דומה ממש (היינו אותם ספקות ולא אותו מקרה), אבל לעשות ס"ס ע"י דימוי מילתא למילתא לא. וע' במהרי"ט (ח"ב סי' ב ד"ה תשו'), והובא גם בפר"ח, ודו"ק.
הו, ייש״כ.
 
יודע אני על ספרים עתידיים של מרן, שאמרו לי בפירוש שישלבו בהגהות השלחן ערוך את ההערות שכתב בגיליונות הספרים. וכבר נוכחנו לראות באיזהו מקומן שנדלפו כמה הערות שכתב מרן בלשון חריפה, תורה היא אחרי הכל. לא צריך לחפש כל הזמן רגשות ופגיעות, אלא לדון לאמתה של תורה לברר את ההלכות ולחקרי טעמי הדינים. כנלע"ד.
נשמח לקבלת תגובת הרב מורשת מרן על האמור.
 
חלק עליון