ברכת המפיל

מה שכבודו ציין מהרב חותה, לא דומה. ואבאר שיחתי.
בלי לראות את המקור לתשובה זו, כי היא מופיעה בעמוד הבא ולא צילם אותה כת"ר. מכל מקום כבר אמר בעל פה הגר"ב חותה שליט"א טעמו בזה, משום שהוא עפ"ד מרן הב"י בסי' רסג על אודות דברי תרוה"ד בכתביו. ואין הספר תחת ידי, אלא שכך זכורני משיעורו, שכך נימק בעל פה. וכנראה כן הוא נימוקו בספרו.
על כל פנים, כאן בנידון של רבנו לעניין ברכת המפיל, הרי שזה לא שאמרו בשמו, אלא שזה דברים כתובים על ידו בכתב ידו. וזו תשובה בשו"ת יחוה דעת חלק שביעי כמו שציינו לעיל.
אם כן, זה לא דומה לכל הדברים שאומרים שמרן כתב כך וכך... כי כאן יש לנו גילוי מפורש ממנו.
 
ולא דמי למי שיעלה אחרת ממרן זיע"א ויציג בפניו הדברים ויסכים עמו במהלך, שבזה כבר כתבנו דאינו מכריח, ותורה שבכתב עיקר, ועד שיאמר לו הלכה למעשה (ב"ב קל: ). וכפי שהרחבנו בס"ד במשוב מספר 11 שבקישור זה כאן.
משא"כ שמרן זיע"א ביקש שיפרסמו בשמו כך, ועוד שמעצמו ביקש, ולא מחמת שהראו לו איזה דבר וכדומה.
 
זו ראיה יפה מהב"י, אך בכל זאת קשה לקבוע מסמרות ולומר שודאי כל ת"ח שאמר דבר בשם הרב עובדיה הוא טועה, חלילה מלומר כן, חזי גברא רבה דקא מסהיד עליה. אלא כל מקרה לגופו
 
אגב, מפורסם שהגרי"ז לא אמר המפיל כי פחד שלא ירדם, ופעם אחת החליט שכיוון שנרדם תמיד יכול לברך, ובאותו לילה לא נרדם (י"א מרוב לחץ) ומאז הפסיק לברך.
 
חזור
חלק עליון