• מעוניינים להכניס את הספר שלכם או לרכוש את ״אוצר החכמה״? שלחו מייל לכתובת: otzar@moreshet-maran.com

הבלוג של @הרב אליהו כהן - מעדני המלך

ב"ה בהיות שבזמנו העתקתי תיקונים אלה מכתב יד הגר"ש דבליצקי, והם שוים לכל נפש, ומידי שנה נוהגים לתלות אותם אצלינו בבית מדרש החיד"א באשדוד, הנני מביאם כאן לתועלת הרבים, ובתוספת מה שראיתי עתה שכתב בקצרה הג"ר בן ציון מוצפי שליט"א, ובעזרת ה' בדעתי ללקט גם מדברי מרן זיע"א בעניינים אלו, אם אמצא תוספת על מה שפרסמתי כאן בעבר באתר ממרן זצ"ל תיקונים לימי השובבי"ם שווים לכל נפש מכתי"ק הגאון המקובל ר' שריה דבליצקי זצ"ל שובבי"ם תשע"ח א. לפני תפילת שחרית לתת פרוטה למתן בסתר או לעני בידו. ב. להתפלל שחרית כסדר כל התפילה כולל קרבנות בלי שום דילוגים והשלמות וכו', בכל נוסח שהוא רגיל, ואם אפשר שיהיה כותיקין, אבל דוקא במנין שנוהגים כפי הנץ הנראה, כי כפי הנץ החשבוני זה חשש של בדיעבד. ג. וכשסומך גאולה לתפילה במלים ברוך אתה ה' גאל ישראל - ה' שפתי וכו'...
עם התקרב ימי השובבי"ם החל משבוע הבא עלינו לטובה, מסתפקים רבים מהי הדרך הנכונה, האם לעשות תיקונים צומות ותעניות, כפי שמתפרסם במקומות רבים [ויש שמסתפקים במספר כרטיס האשראי בכדי שייחשב כאילו השתתף בעל הכרטיס בתיקון, וזהו כמובן חוכא ואיטלולא ממעשה התיקון, שאם כי כמובן ישנה מעלה גדולה לנתינת צדקה ופדיון תעניות, אך לשלם כסף במקום להשתתף בתיקון ממש לא שמענו שיש בזה תועלת], או שמא לימוד התורה גובר על כל התיקונים והתעניות מרן זיע"א נדרש לסוגיא זו פעמים רבות בפרט מבעלי תשובה שחפצו לכפר על עוונותיהם, ולמרות שמרן זיע"א לא שלל מכל וכל את התיקונים עם החזרה בתשובה באמת ובתמים, אך חובה עלינו להדגיש כי לפני הכל ראה מרן במדרגה ראשונה את החובה ללמוד תורה ולדעת את ההלכות הבסיסיות, שבלעדי צעד זה לא יועילו שום תיקונים ותעניות ורק יקלקלו במאמרים הבאים נביא...
מרן זיע"א, על אף היות ראשו מגיע השמימה, היה סולם מוצב ארצה, בעשרות שנות רבנותו ראו עיניו את מצב הדור, הוא הכיר מקרוב את הנסיונות הרבים היכולים להזדמן לפתחו של מי שאינו נזהר, והבין היטב את הסכנה הטמונה בפשרנות בענייני קדושה, מרן עמד והתריע וזעק נגד פירצות רבות שלא רבים ידעו את חומרתם, ולמרות שבדרך כלל היתה נטייתו של מרן זיע"א לנקוט בכחא דהיתרא, בעניינים אלו לא הואיל מרן להקל בכי הוא זה, גם בדברים שנעשו כהיתר אצל אחרים שמחמירים בדרך כלל [כאיסור הפאה הנכרית, שגם הוא היה יכול להתאים לסדרה זו, והובא כבר בסדרת החיזוק לעשרת ימי התשובה]. במאמר הבא הובאו מדבריו של מרן זיע"א במשך עשרות שנים בנושאים אלו, רוב ככל הדברים הובא במעדני המלך ח"א וב', אך בחסד ה' הוספתי כאן קטעים נוספים שלא פרסמתי מעולם, ובהם התבטא מרן בחריפות גדולה נגד שרי הממשלה והכנסת...
הליכתו של מרן לבקשות בילדותו אלה שהולכים לבקשות בשבת, שורה עליהם רוח השראה טובה. זה לא ביטול תורה, טוב שילך, יאמר שירים תשבחות, או ישמע, וכך כל השבוע יש לו השראה של שירה, שמחה של שירה. כשהיינו צעירים היינו הולכים לבקשות, בשעה שתיים בלילה יושבים ושומעים שירים עד שעה שבע, בשעה שבע הולכים להתפלל שחרית, אחר חמש שעות. כל השבוע כולו היינו לומדים וכאילו יש מישהו מזמזם לי באוזן את כל השירים ההם, וכל התשבחות האלה, איזה מנגינה יפה, יש עליה רוח של קדושה, אין שכינה שורה על האדם רק בשמחה של מצוה שיש בו שירה, אדם שאין לו שירה לא יודע מה זה שירה, חבל, חבל עליו. היה רבי חיים מצאנז אומר, הייתי מוכן לוותר על ידיעת חצי הש"ס שלי רק שהיה לי קול טוב שהייתי יכול לנגן להקדוש ב"ה, לא היה לו קול טוב, היה לו קול עבה ולא היה יכול לנגן, זה ממלא רוח אלקים. בכל יום...
כהמשך לדברינו אמש אודות יחסו של מרן לרעיון הציוני ולמדינת ישראל וסמליה, אין מתאים יותר מהיום להביא את יחסו והשקפתו של מרן זיע"א על הצבא ועל חיילי צה"ל. יה"ר שיהיו הדברים לזכר ולעילוי נשמת כל חללי מערכות ישראל וכל נפגעי פעולות האיבה, יהי זכרם ברוך, ותהי נשמתם צרורה בצרור החיים אמן. ביחסו של מרן זצ"ל לצבא הגנה לישראל אנו מוצאים הפרדה ברורה בין החיילים המגוייסים[1] לבין אלה שזממו לגייס גם את בחורי הישיבות. יחסו של מרן למערכת הצבאית בכלל ולחיילי הצבא בפרט היה יחס חם של הכרת הטוב על פעלם ומסירות נפשם למען בטחון המדינה, למרות שאי אפשר לומר שהמלחמות נכללות בהגדרת "מלחמת מצוה"[2], בכל עת שעמדו חיילי הצבא לצאת למשימה צבאית היה מרן מעורר את שומעי לקחו להוסיף בתורה ובתפילה, ואף הורה פעם לקצר את תקופת בן הזמנים באומרו "האחיכם יצאו למלחמה ואתם...
בעיני מרן זיע"א היתה חשיבות מיוחדת לחזנות בכלל ולשירת הבקשות בפרט, הוא עודד רבות חזנים ופייטנים במלאכת הקדש של החזנות והפיוט, ובעצמו היה אחד מגדולי הבקיאים ברזי חכמה זו מובאים בזאת חלק מדבריו שנאמרו בנושאים אלו, ובתוכם זכרונות נדירים שסופרו על ידו הדברים מתוך הספר "מעדני המלך" חלק חמישי, העומד לראות אור בקרוב בעזרת ה' חשיבות התפילה והלימוד בניגון ובנעימה האיסור לנגן בשבת הוא רק בכלי שיר, אך בתפילה ובלימוד לכו"ע מותר לשורר בפה. כשלומד צריך לנגן את תלמודו, כמו שאמרו חז"ל (מגילה לב.), "ואמר רבי שפטיה אמר רבי יוחנן, כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה, עליו הכתוב אומר וגם אני נתתי להם חקים לא טובים [ומשפטים לא יחיו בהם]"! על ידי הניגון זוכר את רצף המשנה והגמרא, 'פקודי ה' ישרים משמחי לב', ילמד בחיבה ואהבה, לא כמי שריחים מונחות על צוארו...
למרות שמאמר זה בחלקו פורסם כאן בפורום בעבר, הנני רואה חשיבות גדולה לחזור ולהביא את הדברים עם תוספות שלא פורסמו מעולם, הן "לכבוד" יום העצמאות של מדינת ישראל שמערכת המשפט הינה חלק ממנה, ובפרט לאחר שבחודשים האחרונים בוערת המדינה כפשוטו כאשר אנרכיסטים שמאלנים החלו מרגישים את האדמה בוערת תחת רגליהם אם ינטלו הסמכויות מבתי המשפט המקודשים להם, אשר בעיניהם הם הדמוקרטיה היחידה שאמורה לשלוט במדינה ללא התחשבות בדעת הרוב, מתוך ידיעתם הברורה שזו המערכת היחידה שנשארה ללחום בכל הקדוש ליהדות ואסור שתישמט מתחת ידם בשנים האחרונות מרים הבג"ץ את ראשו ושופטיו תוחבים את חוטמם ביותר ויותר נושאים שאין להם שיג ושיח בהם, בימים אלו כאשר ממשלת הזדון מדמיינת שיעלה בידם לתקוע סכין בגב היהדות, בעצה אחת עם שופטי הבג"ץ, הנני מצטט כאן לראשונה ציטוטים נבחרים שנשמעו...
ב"ה לאחי ורעי היקרים התלמידי חכמים שליט"א מצורפת רשימה שהכנתי בקצרה ממש לראש השנה, ומאוד אשמח לקבל הוספות והערות הרשימה מיועדת בעיקר לציבור שומרי מסורת, וב"ה מתעניינים בהלכה אך עדיין הדרך ארוכה לכן דילגתי על פרטים רבים למי שיש הוספה או הערה יוכל לכתוב כאן, או לשלוח אלי, ויבורך מן השמים כמובן שאפשר ומומלץ להפיץ ככל היותר בהזדמנות זאת אברך את כל חברי הפורום הנכבד ובפרט לידידי איש חיל רב פעלים הרה"ג דניאל אליהו אוזן שליט"א ועמו כל העוסקים במלאכת הקדש, גמר חתימה טובה, שנזכה לשנה פוריה ברוחניות ובגשמיות, שנת ברכה והצלחה, אושר ועושר ורפואה וכל מילי דמיטב אמן. ברוכים תהיו רשימת תזכורות לראש השנה שחל בשבת תשפ"ג סליחות והתרת נדרים - לא תוקעים בשופר בליל וביום ששי תספורת וטבילה במקוה בערב החג מי שמתענה בערב ראש השנה עד הלילה יקבל תענית...
תשובתו של האור החיים הקדוש לדברי הטוענים אם נלמד תורה איך תהיה לנו פרנסה? כִּי יִקַּח אִישׁ אִשָּׁה וּבָא אֵלֶיהָ וּשְׂנֵאָהּ: וְשָׂם לָהּ עֲלִילֹת דְּבָרִים וְהוֹצִא עָלֶיהָ שֵׁם רָע וְאָמַר אֶת הָאִשָּׁה הַזֹּאת לָקַחְתִּי וָאֶקְרַב אֵלֶיהָ וְלֹא מָצָאתִי לָהּ בְּתוּלִים: וְלָקַח אֲבִי הַנַּעֲרָ וְאִמָּהּ וְהוֹצִיאוּ אֶת בְּתוּלֵי הַנַּעֲרָ אֶל זִקְנֵי הָעִיר הַשָּׁעְרָה: וְאָמַר אֲבִי הַנַּעֲרָ אֶל הַזְּקֵנִים אֶת בִּתִּי נָתַתִּי לָאִישׁ הַזֶּה לְאִשָּׁה וַיִּשְׂנָאֶהָ: וְהִנֵּה הוּא שָׂם עֲלִילֹת דְּבָרִים לֵאמֹר לֹא מָצָאתִי לְבִתְּךָ בְּתוּלִים וְאֵלֶּה בְּתוּלֵי בִתִּי וּפָרְשׂוּ הַשִּׂמְלָה לִפְנֵי זִקְנֵי הָעִיר: וְלָקְחוּ זִקְנֵי הָעִיר הַהִוא אֶת הָאִישׁ וְיִסְּרוּ אֹתוֹ: וְעָנְשׁוּ אֹתוֹ מֵאָה כֶסֶף וְנָתְנוּ לַאֲבִי...
ראיון זה נערך עם הרבנית ע"ה בסוף ימיה, מספר שנים לפני פטירתה, הראיון נערך על ידי עיתונאית סקרנית וחסרת כבוד, שלא היססה לשאול שום שאלה שעלתה במוחה, ומכיון שהתקופה בה נערך הראיון היתה תקופה מתוחה שבה החליט מרן זיע"א החלטה אמיצה שהשפיעה רבות על הפוליטיקה הישראלית למרות מכבש הלחצים שהופעל על מרן מכל הכיוונים, וכיום פרטי פרשיה זו אינם ידועים כל כך, וגם הנסיבות ומכלול השיקולים של מרן זיע"א אין לנו את האפשרות והכלים להביאם כאן, הנני מצטט מהראיון בעיקר מה שנוגע לחיי מרן והרבנית, בתוספת כמה קטעים אישיים שהשמטתי בזמנו ממעדני המלך חלק ב' הודעה חשובה ונחוצה בהכנת ראיון זה הושקעו מאמצים רבים, בליקוט החומר, בשיכתוב ועריכת הדברים ובהדפסתם, והדברים מפורסמים כאן על דעת שלא להעתיק מהם בשום פנים ואופן ללא רשות העורך והמסדר, והעובר על כך גזל בידו, ושארית...
ב"ה מצורף חלק מדרשה שמסרתי הערב בביהמ"ד החיד"א [לפני שיעורו של הגרב"צ מוצפי שליט"א], ובה כמה נקודות שצריך ללמוד מאישיותו של אהרן הכהן, בפרט בימים אלו שממעטים בשמחה אודה מאוד למי שיוכל להוסיף נקודות ורעיונות בכיוון המדובר. ברוכים תהיו. ב"ה. ר"ח מנ"א התשפ"ג. פטירת אהרן הכהן משנכנס אב נמצאים אנו ביום הפטירה היחיד שמוזכר בתורה כפי שקראנו השבוע בפרשת מסעי (במדבר לג, לח): וַיַּעַל אַהֲרֹן הַכֹּהֵן אֶל הֹר הָהָר עַל פִּי יְהֹוָה וַיָּמָת שָׁם בִּשְׁנַת הָאַרְבָּעִים לְצֵאת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם בַּחֹדֶשׁ הַחֲמִישִׁי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ: וביום זה ממש אנו נכנסים לימי חודש אב שבהם ממעטים בשמחה, ויש לנו להבין מה ענין פטירת אהרן לחודש אב? ובפשטות הביאור שהרי אהרן הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה (אבות...
חיבורו של האור החיים "פרי תואר" ועדות גאון עוזנו החיד"א מעלייתו של האוה"ח על קבר הרב פרי חדש הגאון בעל "פרי חדש" רבי חזקיה די סילוא היה תקיף בדעתו וגאון עצום, והיה חולק בראיותיו על מרן ועל הרמב"ם כדבר איש אל רעהו. מספרים, ביתו היה מלא ספרים, ופעמים הסולם לא היה תחת ידו וכדי להביא ספר היה עולה על הספריה ברגליו ומביא את הספר. אמרו לו תלמידיו, רבינו, מותר לעלות כך על הספרים? אמר, גם אני ספר... כך היה תקיף בדעתו. לבסוף עלה לו הדבר ביוקר ומיררו את חייו על כך. כשנסע למצרים, רבי אברהם הלוי בעל גנת ורדים יחד עם חכמי מצרים החרימו את ספרו "פרי חדש" למרות גדולתו בתורה יותר מהם, כיון שחששו שמא ממנו יראו וכן יעשו, ויתרגלו לחלוק על מרן והרמב"ם, ונמצא הכלל של קבלת הוראות מרן בטל. וכל מי שהיה לו את הספר פרי חדש היה צריך לגנזו ולשרפו. ורק לאחר פטירתו...
בהיות שזיכני השי"ת למסור שיעור קבוע מידי שבוע ביום חמישי בבוקר שיעור בספר אור החיים הקדוש עה"ת (במוסדות החיד"א אשדוד), וייחודיותו של השיעור היא שהוא נמסר על הסדר, החל מאותה נקודה שבה עצרנו בשנה שעברה, כך שמשתתפי השיעור זוכים לעבור במשך השנים על כל דברי הרב בכל הפרשה, ולא חוזרים בכל פעם מחדש רק על הפסוקים הראשונים ותו לא. השיעור נוסד לפני כשבע שנים לע"נ ידידי האברך היקר והחשוב הרב יעקב עמר זצ"ל (שהערב ליל פטירתו סמוך ונראה להילולת האוה"ח), אשר זכינו במשך שנים רבות שאבדל לחיים טובים וארוכים, ללמוד יחדיו בפירוש האוה"ח על התורה לפי הסדר, וגם כאשר היה ידידי הנ"ל מסובל במכאובים קשים ומרים עקב המחלה הקשה ה"י שחלה בה, היה מגיע במסירות נפש ללימוד, על אף הכרתו המעורפלת וחולשתו האיומה מחמת הטיפולים הכימותרפים שקיבל. תהי נשמתו צרורה בצרור החיים...
בימים הסמוכים לחג השבועות היה מרן זיע"א מבאר בשיעוריו את הלקחים שעלינו להפיק וליישם מחג השבועות, כדרכו בקודש לדרוש משומעיו דברים מעשיים הניתנים לקיום, ולא דרשות פורחות באויר שאין בהן שום נפקא מינה למעשה, כמו כן היה מרן מבאר את דרכי לימוד התורה ביושר העיון לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, מתוך יראת ה' טהורה, מובאת כאן דרשה נפלאה שבה הרחיב מרן לבאר את עומק הענין הטמון באמירת נעשה ונשמע, ואת ההשלכות היוצאות מכך הלכה למעשה מתוך מעדני המלך חלק ג' עומק ביאור הקדמת נעשה לנשמע דרש רבי סימאי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע באו ששים ריבוא של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע, וכיון שחטאו ישראל ירדו מאה ועשרים ריבוא מלאכי חבלה ופירקום, שנאמר ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב כו'. אמר רבי אלעזר, בשעה...
קבלת התורה שבכל דור ודור עומדים אנו לפני היום הגדול והנורא שבו קבלנו את התורה המדריכה אותנו ומיישרת את דרכינו בכל אשר נפנה ונלך. בנפשו של מרן מלכא זצ"ל היה השמירה על טהרת התורה כפי המסורת המדוייקת ללא שום סטיה, הוא היה נחרד לשמוע על אנשים החושבים לעשות בתורה כבתוך שלהם, בפירושים שאינם נכונים ובהקלות שאין להם מקורות, אלא הם נובעים מקלות הדעת ומחוסר יראת שמים. באחד משיעוריו ביקש מרן זצ"ל להבהיר עד כמה חשובה השמירה על שושלת מסירת התורה ללא שום ניתוק והזכיר את הרמב"ם בהקדמת היד החזקה המונה ארבעים דור ממשה רבינו עד רב אשי, אשר קיבלו איש מפי איש עד משה רבינו, ואחרי ארבעים הדורות שמנה הרמב"ם היו רבנן סבוראי, ואחריהם הגאונים והראשונים ואחריהם האחרונים, וכולם נתלים באותה תורה שקבלו מרב אשי ורבינא שהיו בדור הארבעים מאז מתן תורה, כדאיתא בגמ'...
אחד התנאים הראשיים בחינוך ילדים, הוא חובת ההורים להעתיר שיחם ולשפוך תפילה על ילדיהם שיצליחו בלימודם ובימי חייהם. ומצינו מעשה מזעזע בתנא דבי אליהו אליהו (רבה, פרק יח): מעשה בכהן אחד שהיה ירא שמים בסתר, והיו לו עשרה בנים מאשה אחת, ששה זכרים וארבע נקיבות, ובכל יום ויום היה מתפלל ומשתטח ומתחנן ומבקש רחמים ומלחך בלשונו עפר, כדי שלא יצא אחד מהן לידי עבירה ולידי דבר מכוער. מה היה עושה? בכל יום ויום היה מכניסן לבית פנימי, ויושב ומשמרן בבית החיצון, ומתפלל ומשתטח ומבקש רחמים ומלחך בלשונו עפר כדי שלא יהא אחד מהן בא לידי עבירה ולידי דבר מכוער. אמרו, לא יצאת אותה שנה ולא שינתה ולא שילשה, עד שבא עזרא והעלה את ישראל מבבל, והעלה אתו כהן עמהם, לא נכנס אתו כהן לבית עולמו, עד שראה כהנים גדולים ופרחי כהונה מבניו ומבני בניו עד חמשים שנה, ואחר כך נכנס אותו...
לרגל יום "חג העצמאות" הקרב ובא, שראשי הציונות מתהפכים בקברם על "החג הקדוש" שיצא מתחת ידם בשגגה, כאשר המוני בית ישראל מתאספים מבוקר החג ועד שעות הלילה המאוחרות בבתי כנסיות ובתי מדרשות ושומעים בשקיקה שיעורי תורה מגדולי הרבנים שליט"א, אשריהם ישראל! מצד שני אין ספק שהדעות חלוקות בעצם היחס ליום זה בפרט, ולמדינה בכלל, בעיני התורה של מרן זצ"ל, ועל כך בימים הקרובים אי"ה אביא ממה שכתבתי בזה בזמנו בקובץ המשביר חלק ב', על יחסו של מרן זיע"א למדינה ולכמה מסמליה המובהקים, כצבא, וכבתי המשפט, ועוד נושאים שבחלקם כבר דנתי כאן מכבר, ובחלקם נביא כאן בפרסום ראשון. אשמח מאוד לקבל הערות והוספות, מכיון שעיקרי הדברים נכתבו לפני שנים רבות, ומאז נוספו אצלי עוד מקורות וציונים, ומקוצר הזמן לא הספקתי ללקט הכל מחדש בטרם אתחיל דברי רואה אני חובה להדגיש כי נושא זה...
מכיון שהיום נקבע על ידי הרשיות "כיום השואה", ליקטתי מדבריו ומזכרונותיו של מרן זצ"ל מתקופת השואה המובאים כאן בפרסום ראשון ראוי להדגיש כי כמדומני רוב דברים אלו לא נאמרו ביום השואה, אלא בעיקר לפני תשעה באב ובהזדמנויות שונות, ולמרות שמבחינה הלכתית ונחת רוח לנפשות הנרצחים אין תועלת במעשים שנעשים לזכרם על ידי רשויות המדינה, כעמידה דום וצפירה וכדו', שמקורם של מעשים אלה מאומות העולם והינם סממנים חיצונים בלי שום תוכן רוחני, מכל מקום הנני מביא כיום את הדברים לזכר ששת מליון הנרצחים ולעילוי נשמותיהם הטהורות, ויה"ר שכל זיכוי הרבים ודברי התורה יהיה לזכותם ולזכרם, ויעמדו לנו למליצי יושר בפני הקב"ה לזכות לגאולה השלימה במהרה בימינו אמן. מעשה מזעזע מאכזריות הגרמנים ימ"ש בדורות האחרונים לצערנו הרב היינו עדים לשואה שהיתה באירופה, שליש מעם ישראל ספו...
מידי שנה בשנה בימים אלה היו מרעידים את רחובותינו קולות פיצוצים עצומים על ידי ילדי שוליים בדרך כלל, אך למרבה הבושה לפעמים היו נגררים אחריהם גם ילדים ממשפחות טובות, ולמרות האסונות הרבים שנגרמו כתוצאה ממשחקים מסוכנים אלו עדיין ישנם ילדים שמחזיקים בהם, ולא מכבר לפני כחודש נקטעה חתונה של משפחה מאשדוד בעטיים של נערי שוליים אלה שפיצצו נפצים ופצעו כמה ממשתתפי החתונה רח"ל מרן זיע"א התבטא בחריפות נגד נוהג מקולקל זה, ובשיעוריו לפני פורים היה מרבה להזהיר על כך. להלן חלק מדבריו כפי שהובאו במעדני המלך חלק א'. יש הרבה חושבים מה זה פורים? מביאים ילדים לבית הכנסת, וכל אחד מביא אתו איזה צעצוע שיש בו חומר נפץ, ומכים, 'אודרוב'[1], יושבים מחכים מתי יבוא המן כדי להכות, באים לא בשביל לשמוע את המגילה, לא בשביל לראות את חסדיו של הבורא יתברך, רק בשביל...
מתוך דברים שנשא מרן זצ"ל בליל הילולת הגאון רבי חיים פלאג'י כמובא במעדני המלך חלק א' הלילה ליל פטירתו של הגאון ר' חיים פלאג'י, הוא נפטר בשנת תרכ"ח, לפני מאה ועשרים שנה בערך. הוא היה לא רק גאון בתורה, הענוה שלו עוברת כל גבול, לא רצה לספר אפס קצהו ממה שהקב"ה עשה על ידו. אחד הדברים: באותו הזמן כל התושבים היו בידו של הפחה לשבט ולחסד, בעפעף עין אחד היה יכול להרוג בן אדם, לא צריך בית משפט ולא שום דבר, מה שאומר אחת דתו להמית, כך היו עריצים אכזרים שאין דוגמתם. עבדל חמיד היה המלך אז. הוא מצד אחד היה מטיב לישראל, אך לבו שחור כמו פחם רשע אכזר, היו לו כמה נשים פילגשים ושבעים בנים, וילד אחד בן שמונה-תשע היה מתוק יותר מכולם, היה רואה אותו היה מחבקו ומנשקו, היה אוהב את אמו גם כן. המלך היה חשדן מטבעו, כל הזמן פוחד שלא יהרגו אותו שלא יעשו איזה...
חזור
חלק עליון